นางสุจิตรา โตตาบ
นายกสมาคม

เนื่องในโอกาสเข้ารับปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมฯ

       วิสัยทัศน์ (VISION) ตามสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน “ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล”
       คำขวัญ (Slogan) “Life Long Learning ,Life Long Learner”
       ภาษิตการใช้ชีวิต (Life Motto)  Stay Positive, Be Together, Be Strong

       ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนนทบุรีดิฉัน นางสุจิตรา โตตาบ ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ความสำเร็จ ความสามัคคี ความภาคภูมิใจ จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจ เกิดจากความรักของทุกคน ที่จะผลักดันให้การศึกษา

... อ่านเพิ่มเติม