ระเบียบ

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี (APEAN)

    สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ย่อว่า "ผบ.ศอน" เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Association of Private Educational Administrators Nonthaburi ย่อว่า 'APEAN' ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมฯ โดยการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันทีี 10 มกราคม 2546

คณะกรรมการสมาคมฯ

   คณะกรรมการสมคมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนเอกชนมาตรา 15(1) และ15(2) ของจังหวัดนนทบุรี โดยมีปณิธานในการก่อตั้งและบริหารสมาคมฯ เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สมาชิก ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งการประสานงานจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

บทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ

  สมาคมฯ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรี มีความพร้อมในการดำเนินงานด้วยขีดความสามารถที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์จากเครือข่ายสมาชิกตามวัตถุประสงค์คือ

1. ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามมาตรา 33 มาตรา34 และระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. ทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งประสานงานระหว่างสมาชิกกับสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
3. ติดตามข่าวสาร ข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการศึกษารวบรวมประมวล และการจัดเก็บอย่างเป็้นระบบ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกโดยใช้สื่อและวิธีการต่างๆ จัดระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในรูปแบบศูนย์สารสนเทศ
4. เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเอกชนให้แก่องค์กรต่างๆและสมาชิก
5.ศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน ตลอดจนประสานประโยชน์รหว่างองค์กรวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

บริการต่างๆของสมาคม

   สมาชิกของสมาคม ประกอบด้วยผู้แทนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมาตรา 15(1) และ15(2) โดยสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากบริการของสมาคมฯที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการศึกษา ในทุกระดับชั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและสามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบ
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
สำนักงานสมาคมฯ: โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
14/7 หมู่ 3 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี11130
โทร 0 2447 5949, 0 2881 5921-22
E-mail apean@apean.org, Sushi2329@gmail.com
สถิติผู้ชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 15
วันนี้ 679
เมื่อวานนี้ 495
เดือนนี้ 5,582
เดือนที่ผ่านมา 17,729
ทั้งหมด 399,647
เริ่มนับวันที่ 18 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดฟ้อนท์ไทย
อีเมล์สมาคมฯ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่